Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

SRDCE - celoškolní projekt

Vloženo: 22.2.2018 | Zobrazeno: 939x
PRO VŠECHNA STANOVIŠTĚ: jednodenní projekt od 8 do 12:30 hodin, datum konání 1. 2. 2018, věkem různorodé skupiny žáků od 1. do 9. ročníku. Žákům i učitelům se společná práce líbila. FOTA ve FOTOALBU!!!

1. stanoviště - SRDCE - MÁ PLANETA V MÝCH RUKOU V MÉM SRDCI

/ochrana životního prostředí/

Průřezová témata:

 •   environmentální výchova
 •   osobnostní a sociální výchova
 •   mediální výchova 

Klíčové kompetence

 •   komunikativní
 •   pracovní
 •   k učení
 •   k řešení problému
 •   sociální a personální

Dovednosti:

 •   třídit informace
 •   rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností
 •   navrhovat možná řešení

Oborové cíle:žáci se mají naučit

 •   jak se výrobek chová k přírodě, když ho vyrábí
 •    jak se výrobek chová k přírodě, když ho používáme
 •   používat biologicky snadno odbouratelné produkty
 •   jak změnit přístup k přírodě, jak změnit přístup k životu

Motivační část: diskuse o názvu projektu, jak názvu rozumí, navození atmosféry

Realizační část: zhlédnutí krátké prezentace – příspěvky a komentáře žáků, rozvíjení tématu, myšlenková mapa

Skupinová práce – rozdělení na skupiny – téma ekologie domácnosti – vymýšlejí, popisují, kreslí možnosti, jak může jednotlivec (rodina, domácnost) šetřit a chránit přírodu (PL), uvědomit si, že začátek je u každého z nás. Jedním z nápadů, jak přistupovat k ochraně přírody – používání a výroba produktů, které nezatěžují životní prostředí, jsou ohleduplné k člověku.

Praktická realizace - výroba ekologického pracího prášku za použití mýdla a prací sody - žák si odnáší 1 prací dávku na vyzkoušení.

Evaluační část: 

Reflexe - všichni žáci se zapojili do práce, vzájemně spolupracovali a snažili se plnit zadané úkoly. Každý měl možnost zapojit se i do praktické části a vyzkoušet si nenáročnost výroby. Aplikace výrobků vyrobených ze snadno odbouratelných zdrojů.

Na projektu se líbilo - zapojení žáků, vysoká aktivita a nasazení většiny z nich (převážně u výroby).

Pozitiva projektu- spolupráce žáků různých věkových skupin, upevňování vzájemných vztahů, vědomáochrana životního prostředí, uvědomělé nakládání se svým zdravím. 

V rámci dalších projektů je ještě potřeba zvládnout - pracovat podle pokynů, aktivovat i pasivní žáky.

Výstup projektu:

 •   zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka a jeho chování k přírodě - prezentace
 •   rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat - PL
 •   výroba ekologického pracího prášku (šetrného k životnímu prostředí)

Pomůcky:

 •   interaktivní tabule
 •   pracovní list
 •   obrázky
 •   recepty na výrobu ekologických produktů
 •   produkty určené k výrobě - prací soda, mýdlo
 •   výrobky vyrobené z biologicky odbouratelných zdrojů

Mgr. Jitka Charvátová, Mgr. Lucie Hulbachová, Jana Semirádová, Gabriela Havlíčková

2. stanoviště - SRDCE – MEZILIDSKÉ VZTAHY

Průřezová témata:

-       environmentální výchova

-       osobnostní a sociální výchova

-       mediální výchova

Klíčové kompetence

-       komunikativní

-       pracovní

-       sociální a personální

-       k řešení problémů 

Dovednosti:

-       rozpozná tolerantní, xenofobní či rasistické postoje v chování lidí

-       hodnotí význam dobrých mezilidských vztahů

-       uvádí příklady činností vedoucí k rozvoji mezilidských vztahů

-       třídí způsoby chování lidí – dobré x špatné

-       rozvíjí schopnost spolupráce

Oborové cíle:

-       žáci zdůvodňovali důležitost vytváření dobrých mezilidských vztahů

-       respektování zvláštností každého z nás

-       uváděli různé příklady solidarity a k čemu je solidarita potřebná

-       naučit se spolupracovat a vytvářet dobré vztahy

Motivační část - Myšlenková mapa a společná diskuze nad vymyšlenými příklady.  Interpretace ustálených slovních spojení se srdcem (př. „má zlaté srdce“) a spojení s oblastí mezilidských vztahů.

Realizační část - Vzájemná spolupráce – náhodně vytvořené dvojice musí spolupracovat při malování obrázku jednou tužkou (vše beze slov). Společně si určit rozdílnosti lidí – vždy žáci, kteří sedí naproti sobě, musí říct 3 věci, které mají společné, a 1, kterou mají odlišnou. Popisují pro něj důležitého člověka, kterého „mají u srdíčka“ – musí zdůvodnit proč je pro něj ten člověk důležitý. Samostatná práce – každý si vytvoří srdce, které se skládá se 3 částí (př. 1. vrstva – to nejdůležitější (rodina?), 2. vrstva – další příbuzní, 3. vrstva – zájmy). Srdce si vybarví, vystřihnou a nakonec nalepí do velkého společného srdce = vytváření mezilidských vztahů.

Evaluační část

Reflexe aneb jak jsme to viděli: žáci se aktivně zapojovali do diskuzí, starší žáci byli ohleduplní a pomáhali žákům mladším, úkoly plnili dle zadání.

Co se nám na projektu líbilo: snaha žáků o zapojení  do aktivit, spolupráce žáků různých věkových skupin.

Jaká jsou podle nás pozitiva projektu: uvědomění si nutné spolupráce a tolerance, rozvoj komunikace, prezentace různých individuálních preferencí.

Co je potřeba ještě zvládnout (V čem to skřípalo?): více zapojovat i pasivní žáky, rozvíjet individuální zvláštnosti žáků.

Výstup projektu

-          2 velká srdce: obsahují srdce každého z žáků (zaměřeno na mezilidské vztahy)

Pomůcky cíle:

 •          tabule, fixa
 •          pracovní listy
 •          srdce rozdělené na 3 části pro každého žáka, velké srdce
 •          kartičky – ustálená spojení se srdcem 

Bc. Lucie Grobarčíková, Tomáš Císař, Mgr. Lenka Kalivodová, Mgr. Libuše Neumanová

3. stanoviště SRDCE JAKO ORGÁN

Průřezová témata:

-       environmentální výchova

-       osobnostní a sociální výchova

-       mediální výchova

Klíčové kompetence

-       komunikativní

-       pracovní

-       sociální a personální

Dovednosti:

 •          vyhledávat a třídit informace
 •          rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností
 •          poznat srdeční nevolnost a umět přivolat pomoc

Oborové cíle:

žáci – rozvíjeli znalosti o anatomii, funkci srdce, co mu škodí a prospívá, důležitost správné životosprávy, pravidelného pohybu a odmítání návykových a psychotropních látek.

Motivační část  - rozhovor, navození atmosféry spolupráce mladších a starších žáků, skupinová práce – slova, která je napadnou v souvislosti s tímto orgánem. Ocenění již známých termínů z naukových předmětů nebo z návštěv u lékaře.

Realizační část  - zhlédnutí krátkého filmu, vysvětlení nových termínů, vyplnění pracovního listu / starší žáci/, mladší skládají srdce a nalepí na pracovní list. Průběžné vážení, měření a výpočet BMI / anonymně – pouze výsledek/. Starším žákům bylo nabídnuto měření KT, většina souhlasila. Shrnutí všech poznatků z hodiny, úklid pomůcek a doplnění různými zajímavostmi / tepová frekvence u malých dětí a dospělých, transplantace srdce, mimotělní oběh apod./.

Evaluační část 

1. Reflexe aneb jak jsme to viděli: vzorná kázeň a ohleduplnost žáků, všichni se zapojili do práce podle pokynů, pomáhali si navzájem a snažili se všechny úkoly splnit. Určité informace k tématu měli všichni.
Co se nám na projektu líbilo: zapojení žáků, vysoká aktivita a nasazení většiny z nich

Jaká jsou podle nás pozitiva projektu?
• spolupráce žáků
• upevňování vztahů
• uvědomělé nakládání se svým zdravím

Čím jsme byli naopak zklamáni?
 ničím

Co je potřeba v rámci projektů ještě zvládnout? (V čem to skřípalo?)

• pracovat podle pokynů
• nezdržovat

- aktivovat i pasivní žáky

Výstup projektu

- fotografie z průběhu projektu

- obrázky

- zpracované pracovní listy

- průměrné BMI žáků naší školy

Pomůcky cíle:

 •          interaktivní tabule
 •          pracovní listy
 •          obrázky
 •          tlakoměr
 •          PC
 •          metr, váha

Mgr.D.Jandačová, Mgr.H.Šparlinová, Bc.M.Horáková, Mgr. A. M. Svobodová


4. stanoviště ČR – SRDCE EVROPY

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Iva Hasnedlová, Mgr. Ivana Poulová, Iva Keylová, Dagmar Švarcrová

Cíl: seznámení žáků s pojmy – ČR jako srdce Evropy, vlastenectví, charakteristika ČR, státní symboly a významné osobnosti ČR ze sportu, umění, vědy a techniky a vlastenectví.

Průřezová témata: VMEGS, MKV, OSV

Klíčové kompetence: komunikativní, pracovní, sociální a personální

Obsah:

-       žáci se formou diskuze nejprve seznámili s danými pojmy, skupinovou prací a cílem hodiny

-       žáci zhlédli i krátké video o 10 top českých vynálezech

-       následně ve čtyřech různorodých skupinách zpracovávali informace týkající se sportu, umění, vědy a techniky a vlastenectví

-       vytvářeli mapu střední Evropy a státní symboly

Dovednosti:

 •          vyhledávat a třídit informace
 •          rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností

Oborové cíle:

žáci – rozvíjeli znalosti týkající se významných osobností sportu, umění, vědy a techniky a vlastenectví, zeměpisných vědomostí zeměpisných ve vztahu k ČR a symbolům ČR

Motivační část  - rozhovor, navození atmosféry spolupráce mladších a starších žáků, skupinová práce

Evaluační část

1. Reflexe aneb jak jsme to viděli: vzorná kázeň a ohleduplnost žáků, všichni se zapojili do práce podle pokynů, pomáhali si navzájem a snažili se všechny úkoly splnit. Určité informace k tématu měli všichni.
Co se nám na projektu líbilo: zapojení žáků, vysoká aktivita a nasazení většiny z nich

Jaká jsou podle nás pozitiva projektu?
• spolupráce žáků
• upevňování vztahů
• uvědomělé nakládání se svým zdravím

Co je potřeba v rámci projektů ještě zvládnout? (V čem to skřípalo?)

• pracovat podle pokynů
• aktivovat i pasivní žáky

Výstup projektu

- mapa střední Evropy

- obrázkové mapy významných osobností z daných oblastí

- zpracované pracovní listy

Mgr. Iva Hasnedlová, Mgr. Ivana Poulová, Iva Keylová, Bc. Dagmar Švarcrová, DiS.