Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Tematický plán VP + KP

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONAUTŮ 177, DĚČÍN XXVII, p. o. Tematický plán výchovné poradkyně (školní rok 2020/21) Výchovná poradkyně + Kariérový poradce: Mgr. Lenka Rusová Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: Pondělí 13. 00. - 14.00 nebo kdykoliv po telefonické dohodě mail: rusova@zsbreziny.cz tel: 731 495 233

  

Celoročně

 • sledování a evidence problémových žáků ve škole
 • sledování a evidence žáků se SPU
 • sledování a evidence nadaných žáků
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníku
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá G
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • evidence zápisů z jednání vyučujících se žáky a s rodiči
 • výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP, Střediskem výchovné péče, policií ČR, dalšími odbornými pracovišti
 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí domluvě)
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

 

 • spolupracovat s metodikem prevence a speciálním pedagogem – koordinátorem inkluze, školním psychologem
 • účastnit se schůzí výchovných poradců
 • metodická pomoc pedagogům, řešení konfliktů ve škole (učitel – rodič – žák), výchovných problémů, kázeňských přestupků
 • pomoc žákům v obtížných situacích
 • pomoc při výběru SŠ a SOU žákům 9. ročníku a žákům z nižších ročníků
 • účast na akcích IPS ÚP (besedy)
 • zajištění informovanosti žáků a rodičů o přijímacím řízení na střední školy
 • zajišťování prezentací středních škol, exkurzí se zaměřením na volbu povolání
 • metodická pomoc učitelům, rodičům v oblasti výchovně vzdělávací
 • sledování nových trendů ve výchovném poradenství, čtení odborné literatury
 • preventivní opatření proti šikaně
 • intervence 
 •  
 • Září      
 •  
 • schůzka s učiteli I. a II. stupně (pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče, den, hodina ve spolupráci s KI Mgr. Anetou Svobodovou) 
 • setkání VP+KP s ÚP
 • péče o žáky v oblasti vzdělávání – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

a žáky ohrožené rizikem školní neúspěšnosti, péče o žáky nadané

  • spolupráce s ÚP - zapojení žáků 9. ročníku do výtvarné soutěže  
  • předání informačních materiálů IPS žákům 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům, novinky v přijímacím řízení
  • nástěnka k volbě povolání, její celoroční aktualizace
  • webové stránky VP+KP
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat nadané a talentované žáky, navrhovat možnosti rozvíjení jejich talentu
  • zajišťování PS pro žáky k přípravě na přijímací zkoušky
  •  
  • Říjen  
  •  
  • sledování novinek v oblasti KP  
 • zajištění akcí pro žáky 9. ročníku
 • konzultace pro žáky, rodiče, pedagogy
 •  
 • Listopad
 • zajišťování informací o SŠ, SOU….
 • konzultace pro žáky, rodiče, vyučující
 • vyřizování přihlášek na umělecké školy
 • třídní schůzky (9. ročník – volba povolání), setkání VP+ KP s rodiči
 • průzkum volby škol v 9. ročníku

 

Prosinec  

 

 • podle zájmu prezentace SŠ ve škole nebo na středních školách
 • spolupráce s TU – klima ve třídách (celoročně)
 • konzultace pro žáky, rodiče, vyučující

 

Leden

 • přijímací řízení: vyřizování přihlášek na SŠ, SOU, G, a víceletá gymnázia
 • kontrola přehledu o školní docházce a uvolňování žáků, omlouvání absencí,

             předcházení záškoláctví

 • konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby

     -     pomoc s přípravou na přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých škol  

 

Únor

 

       -     konzultace pro žáky, rodiče, vyučující

       -     sběr podkladů pro přihlášky na SŠ

       -    vytištění a předání přihlášek na SŠ žákům

 

Březen       

  

 • konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby
 • kontrola přehledu o školní docházce a uvolňování žáků, omlouvání absencí,

             předcházení záškoláctví

       -     vydání Zápisových lístků

 

Duben

 • přijímací řízení na SŠ, jednotný test na SŠ s maturitní zkouškou
 • připomenutí odevzdání Zápisových lístků
 • přehled o přijetí žáků na školy, případná odvolání
 • zhodnocení úspěšnosti přijímacího řízení na SŠ
 •  
 • Květen     
 •  
 • profesní orientace žáků 5. a 8. ročníku – IPS UP Děčín
 • konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby
 •  

Červen       

 • přehled přijatých žáků na SŠ
 • zpracování tabulek, zápis do Bakaláře
 • závěrečná zpráva výchovné poradkyně – hodnocení školního roku            
 •  

Tematický plán kariérové poradkyně školní rok 2020/2021

Mgr. Lenka Rusová

 

- prvním rokem zapojena do dalšího projektu „Škola pro všechny II“ a s ním plním/plníme zadané úkoly

- volba studia a s ní i volba povolání

- problémové chování a výchovné problémy žáků související s nízkou motivací ke studiu

- testování zájmů a předpokladů žáků

- individuální kariérové poradenství (osobní schůzky s žáky i jejich zákonnými zástupci)

- kariérové vzdělávání (součást vzdělávacích programů), účast na workshopech, seminářích a školeních ohledně KP

- kariérové informace (informace o oborech, povoláních, DVPP..)

- využívání internetu, resp. webových stránek, veřejných informačních systémů, průřezového tématu v oblasti vzdělávání Člověk a svět práce

-návštěva prezentace SŠ

- exkurze do podniků

- příprava a realizace celoškolních projektů pro 1. a 2. stupeň

- spolupráce s ostatními organizacemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím – ÚP (IPS)

- spolupráce s ostatními kariérovými poradci, s místními podniky, neziskovými organizacemi, s PPP

- tvorba webových stránek KP na škole

- monitoring nových vazeb a možností spolupráce s ohledem na KP