Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Plán a kontakty na výchovnou poradkyni/VP + kariérového poradce/KP

Vloženo: 3.9.2019 | Zobrazeno: 4405x

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONAUTŮ 177, DĚČÍN XXVII, p. o.

Tematický plán výchovné poradkyně + kariérového poradce (školní rok 2019/20)

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Rusová
konzultace: Po 13.00 - 15. 00 nebo kdykoliv po předchozí domluvě
Email: rusova@zsbreziny.cz
tel. 731495233

Celoročně

 • sledování a evidence problémových žáků ve škole
 • sledování a evidence žáků se SPU
 • sledování a evidence nadaných žáků
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníku
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá G
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • evidence zápisů z jednání vyučujících se žáky a s rodiči
 • výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP, Střediskem výchovné péče, policií ČR, dalšími odbornými pracovišti
 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí domluvě)
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

-       spolupracovat s metodikem prevence a speciálním pedagogem – koordinátorem inkluze, školním psychologem

-       účastnit se schůzí výchovných poradců

-       metodická pomoc pedagogům, řešení konfliktů ve škole (učitel – rodič – žák), výchovných problémů, kázeňských přestupků

-       pomoc žákům v obtížných situacích

-       pomoc při výběru SŠ a SOU žákům 9. ročníku a žákům z nižších ročníků

-       účast na akcích IPS ÚP (besedy)

-       zajištění informovanosti žáků a rodičů o přijímacím řízení na střední školy

-       zajišťování prezentací středních škol, exkurzí se zaměřením na volbu povolání

-       metodická pomoc učitelům, rodičům v oblasti výchovně vzdělávací

-       sledování nových trendů ve výchovném poradenství, čtení odborné literatury

-       preventivní opatření proti šikaně

-       intervence

Září      

-       schůzka s učiteli I. a II. stupně (pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče, den, hodina)

-       Workshop VP s ÚP

-       péče o žáky v oblasti vzdělávání – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

a žáky ohrožené rizikem školní neúspěšnosti, péče o žáky nadané

-       spolupráce s ÚP - zapojení žáků 9. ročníku do výtvarné soutěže  „ PREZENTACE PROFESE“ 2018

-       předání informačních materiálů IPS žákům 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům, novinky v přijímacím řízení

-       nástěnka k volbě povolání, její celoroční aktualizace

-       ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat nadané a talentované žáky, navrhovat možnosti rozvíjení jejich talentu

-       tvorba IVP

 

Říjen      

-       zahájení kontroly vedení intervencí a speciálně pedagogické péče, spolupráce s učiteli po celý rok          

-       zajištění akce pro žáky 9. ročníku – VELETRH ŠKOLA DĚČÍN - \OC PIVOVAR

       -     ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ – spolupráce s ÚP

 

Listopad

-       zajišťování informací o SŠ, SOU….

-       konzultace pro žáky, rodiče, vyučující

-       vyřizování přihlášek na umělecké školy

-       třídní schůzky (9. ročník – volba povolání), setkání VP s rodiči

-       průzkum volby škol v 9. ročníku

-       kontrola plnění IVP

 

Prosinec 

-       podle zájmu prezentace SŠ ve škole nebo na středních školách

-       spolupráce s TU – klima ve třídách (celoročně)

 

Leden

-       přijímací řízení: vyřizování přihlášek na SŠ, SOU, G, a víceletá gymnázia

-       kontrola přehledu o školní docházce a uvolňování žáků, omlouvání absencí,

             předcházení záškoláctví

-       konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby

      -     pomoc s přípravou na přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých škol  

 

Únor

-       odevzdání přihlášek, jejich kontrola (každý 2 přihlášky)

-       odevzdání přihlášek zpět žákům, do 1. 3. odevzdají na SŠ

-       kontrola plnění IVP

-       zhodnocení výsledků výuky podle IVP

Březen      

-       konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby

-       kontrola přehledu o školní docházce a uvolňování žáků, omlouvání absencí,

             předcházení záškoláctví

       -     vydání Zápisových lístků

Duben

-       přijímací řízení na SŠ, jednotný test na SŠ s maturitní zkouškou

-       připomenutí odevzdání Zápisových lístků

-       přehled o přijetí žáků na školy, případná odvolání

-       zhodnocení úspěšnosti přijímacího řízení na SŠ

 

Květen    

-       profesní orientace žáků 5. a 8. ročníku – IPS UP Děčín

-       konzultace pro žáky, rodiče a vyučující dle zájmu a potřeby

 

Červen       

-       přehled přijatých žáků na SŠ

-       zpracování tabulek, zápis do Bakaláře

-       závěrečná zpráva výchovné poradkyně – hodnocení školního roku