Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Světový den televize - projekt 1. st.

Vloženo: 20.11.2015 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 5077x
Datum konání: 20. 11. 2015 Místo konání: jednotlivé třídy I. stupně Skupiny: žáci jsou rozděleni ve skupinách po ročnících 2. – 5., nejmladší žáci školy byli rozděleni v ostatních ročnících Vzdělávací oblast: Český jazyk – KaSV, JV, LV

Rozvíjeny byly hlavně tyto KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

-          komunikativní - žáci se zdokonalovali v mluvené řeči, ústním vyjadřování

-          k řešení problémů - žáci se učili aktivně reagovat na určitou situaci

-          sociální a personální - žáci při skupinové práci rozvíjeli své schopnosti spolupracovat, ocenit snahu a úspěch jiných

-          občanské - žáci umožňovali vyjádřit vlastní názor ostatních na různé situace spojené s moderováním

-          pracovní - žáci se učili spravedlivé a účelné dělbě práce při práci ve skupině

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

-          osobnostní a sociální výchova – žáci rozvíjeli základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

-          výchova demokratického občana – žáci rozvíjeli a podporovali komunikativní, formulační, argumentační schopnosti a dovednosti

-          mediální výchova – žáci zvládali schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,     rozvíjeli komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci a mluveného textu,                     interpretovali vztah mediálních sdělení a reality, fungování a vliv medií na společnost, pracovali                     v realizačním týmu, tvořili mediální sdělení

 

1./ MODERÁTOR

Anotace: cílem aktivity je seznámit žáky s významem moderátora pro vysílání televize, vysvětlit pojem moderátor, rozdíl mezi moderátorem, komentátorem, hlasatelem a reportérem

Očekávané výstupy:

žáci budou aktivně poznávat známé moderátory a jejich pořady, zamyslí se nad schopnostmi, které moderátor musí mít, v týmu se pokusí správně najít rozdíl mezi moderátorem, hlasatelem, reportérem a komentátorem, zdokonalí se ve skupinové práci, vyzkouší si improvizované moderování

Cíl-žáci: se seznámí z blízka s prací moderátora, který je neodmyslitelnou součástí televize, chápou rozdíl mezi komentátorem, reportérem, moderátorem či hlasatelem

Pomůcky: pracovní list, obrázky moderátorů a názvy pořadů, mikrofon

Postup:      

-          seznámení s povoláním moderátor

-          poznávání moderátorů a přiřazování pořadů, které moderovali

-          vyvození vlastností a schopností, které moderátor musí mít

-          příprava před moderováním – jazykolamy, uvolnění mluvidel aj. cvičení

-          improvizované moderování na určité téma

-          práce ve skupině – rozlišení moderátor, komentátor, hlasatel, reportér

-          společná kontrola skupinové práce

                                                                     

2./ HISTORIE

PROVEDENÍ:

-          Seznámení skupiny s tématem daného stanoviště a obsahem projektové části

-          Prezentace s výkladem 

-          PL – historie

-          PL – "Jak znáte české pohádky?"

-          Ukázka z přírodovědného Večerníčka: Tuláček a  Vydrýsek

-          Zhodnocení – skupin, zda se jim dařilo správně vyplnit PL, co bylo pro ně obtížné nebo naopak.             Odměnou je zejména pro nejmladší žáky omalovánka.

 

VÝSTUPY – žák: 

-          seznamuje se s počátky televize a jejího prvního vysílání ve světě i v bývalé ČSSR

-          využívá dovednosti pozorného naslouchání a poté zpracovává připravené pracovní listy z historie, které navazují na prezentaci

-          respektuje základní pravidla práce ve skupině

 

3./ REKLAMA

Anotace 

Cílem aktivity je seznámit žáky s vysíláním televize, vysvětlit pojem reklama, začlenění reklamy do vysílání televize, ukázky reklam. Zabývá se rolí reklamy v životě lidí, ovlivňování při rozhodování, jak nepodlehnout lákavému reklamnímu sdělení.

Očekávané výstupy

Žáci budou aktivně v ukázkách rozpoznávat manipulaci v reklamě, zamyslí se nad zkušeností s reklamou a v realizačním týmu se pokusí vymyslet seriózní reklamu. Zdokonalí se ve skupinové práci; naučí se, jak prezentovat své výsledky. Osvojí si práci s informacemi, které získali.

Cíl-žáci: se seznámí z blízka s reklamou, která je součástí sledování televize, chápou komplikovaný rozměr reklamy, př. klamavé reklamy

Pomůcky: pracovní list, prezentace o reklamě, ukázky reklam

Postup:      

-          seznámení s prvním vysíláním televize ve světě i u nás

-          pojem REKLAMA, její účel, druhy reklamy, historie reklamy

-          vlastní zkušenosti s reklamou – př., ukázky druhů reklamy

-          příklady historické a současné reklamy - video

-          kvíz s reklamou

-          pracovní list a jeho vypracování

-          vytvoření vlastní reklamy – předvedení (dramatizace)

 

4./ VIDEO/FILM

Očekávané výstupy

Žáci budou aktivně v ukázkách rozpoznávat druh záběru, zamyslí se nad rozdělením jednotlivých činností při tvorbě videa a v realizačním týmu, zinscenují úryvek z pohádky Dešťová víla. Zdokonalí se ve skupinové práci. Nabydou zkušenost s vystupováním před publikem, osvojí si práci s textem v podobě scénáře.

Cíl: žák se z blízka seznámí s tvorbou filmu a vnímá zásadní aspekty tvorby filmu.

Pomůcky: scénář, prezentace na téma video/film, ukázka pohádky, rekvizity.

Postup:      

-          seznámení se scénářem;

-          vlastní zkušenosti s natáčením videa;

-          ukázky filmových záběrů;

-          kvíz – ukázky filmových záběrů;

-          osoby spojené s tvorbou filmu;

-          herecké ztvárnění ukázky z pohádky Dešťová víla;

-          zhlédnutí zinscenované ukázky z pohádky.

  

Hodnocení

Projekt se velmi vydařil, byly splněny všechny dané cíle. Žáci i učitelé se velice bavili.

Projekt přinesl všem mnoho zajímavých a někdy i nečekaných poznatků a zážitků.

                         

Zpracovaly:

Mgr. D. Jandačová, Mgr. L. Rusová, Mgr. J. Charvátová, Bc. D. Švarcrová, DiS

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.