Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Nejsme všichni stejní

Vloženo: 31.3.2016 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 5212x
Datum konání: 1. 3. 2016 Místo konání: jednotlivé třídy 2. stupně Skupiny: žáci jsou rozděleni ve skupinách po ročnících Vzdělávací oblast: Český jazyk, Cizí jazyk, Výchova k občanství, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Výtvarná výchova

Rozvíjeny byly hlavně tyto KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

-          komunikativní - žáci se zdokonalovali v mluvené řeči, ústním vyjadřování

-          k řešení problémů - žáci se učili aktivně reagovat na určitou situaci

-          sociální a personální - žáci při skupinové práci rozvíjeli své schopnosti spolupracovat, ocenit snahu a úspěch jiných

-          občanské - žáci umožňovali vyjádřit vlastní názor ostatních na různé situace spojené s moderováním

-          pracovní – žáci se učili spravedlivé a účelné dělbě práce při práci ve skupině

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

-          osobnostní a sociální výchova – žáci rozvíjeli základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

-          výchova demokratického občana – žáci rozvíjeli a podporovali komunikativní, formulační, argumentační schopnosti a dovednosti

-          multikulturní výchova -  žáci rozvíjeli chápání principu sociálního smíru a solidarity

-          mediální výchova – žáci zvládali schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjeli komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci a mluveného textu, interpretovali vztah mediálních sdělení a reality, fungování a vliv medií na společnost

     

      

6. třída - POSTIŽENÍ ZRAKOVÉ

 1.     Motivace – pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají zrakové postižení např. ve svém okolí, při cestách po městě apod.
 2.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek, záběry zrakově postižených sportovců, nahrávky zpěváka Stevie Wondra.
 3.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ lidské oko, proč vidíme

b/ zraková postižení a jejich možný původ

c/kompenzační pomůcky, Braillovo písmo, vodicí pes

d/možnosti nevidomých a v čem vynikají

 1.     Praktická část – orientace /zavázané oči + bílá hůl/  chůze, hmatové rozlišených předmětů, jejich počet a identifikace.
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů.

V Děčíně 1. 3. 2016                                                              Mgr. H. Šparlinková

 

7. třída - POSTIŽENÍ SLUCHOVÉ

 1.     Motivace: pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají různá postižení sluchu, např. ve svém okolí, při cestách po městě apod.
 2.     Cíl: žáci sedmé třídy si kladli za cíl: informovat své spolužáky z jiných ročníků o problematice osob se zdravotním - sluchovým postižením, získat orientaci v tématu sluchového postižení, vymezit pojem sluchové postižení, získat větší porozumění, empatii a toleranci k osobám se sluchovým postižením, evokovat v žácích zájem o danou problematiku
 3.     Očekávané výstupy: žák se seznámí s komunikační, psychickou a společenskou bariérou osob se sluchovým postižením; rozpozná komunikační prostředky, které využívají osoby se sluchovým postižením - prstová abeceda, psaná čeština, odezírání; seznámí se s tlumočením znakového jazyka
 4.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni.cz/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek
 5.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ ucho, jak funguje sluch

b/ sluchová postižení a jejich možný původ

c/ kompenzační pomůcky, znaková řeč

d/možnosti sluchově postižených a v čem vynikají

 1.     Praktická část: prstová abeceda, odezírání, znakový jazyk
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů ve skupinách

V Děčíně 1. 3. 2016                                                                          M. Horáková

 

8. třída POSTIŽENÍ TĚLESNÉ

 1.     Motivace – pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají tělesné postižení např. v rodině, mezi příteli, ve škole, při cestách po městě apod.
 2.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek, záběry tělesně postižených sportovců – PARAOLYMPIÁDA – plavci, hokejisté

Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ prezentace

b/ mezinárodní značky a znaky

c/kompenzační pomůcky

d/příprava PL

 1.     Praktická část – jak se žije bez horních/dolních končetin = praktické ukázky = banka- podpis smlouvy ústy /zdolávání schodů bez kompenzačních pomůcek/snaha obléknout se - knoflíky
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů

V Děčíně 1. 3. 2016                                                              Mgr. Věra Vepřeková

 

9. třída – CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ

 1.     Motivace: pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří žijí s různým typem chronického onemocnění.
 2.     Cíl: žáci deváté třídy si kladli za cíl: informovat o problematice osob s daným typem onemocnění, orientovat se v daném tématu, získat větší porozumění, empatii a toleranci k osobám s nemocí, evokovat v žácích zájem o danou problematiku
 3.     Očekávané výstupy: žák analyzuje vlivy na zdraví člověka, definuje zdraví, vyjádří vlastními slovy vymezení osoby s daným typem onemocnění, rozpoznává projevy onemocnění, dokáže se orientovat v problematice, objasní potřebu tolerance osob s onemocněním ve společnosti, rozpozná netolerantní chování
 4.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni.cz/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník
 5.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ prezentace

b/ chronická onemocnění a jejich možný původ, prevence, projevy, léčba, první pomoc

c/ názorná videa

d/příprava pracovního listu

 1.     Praktická část: soutěže ve skupinách – opakování témat z prezentace
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů ve skupinách

V Děčíně 1. 3. 2016                                                                          M. Horáková

 

Hodnocení

Žáci pracovali ve čtyřech skupinách, aktivně se všichni zapojili, jejich kázeň byla bezproblémová.

Tento projekt přispěl k tomu, že si žáci uvědomili, jaký je každodenní život lidí s hendikepem, jak těmto lidem můžeme pomoci.

Zároveň se jim dostalo i poučení, jak si své zdraví chránit.