Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Škola pro všechny

Vloženo: 1.9.2018 | Zobrazeno: 3409x
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Škola pro všechny = pokračování a rozšíření projektu Inkluze do děčínských škol. Projekt je zaměřen především na podporu škol v oblasti kariérového poradenství a inkluzivního vzdělávání.

OPVK

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814

 

Webové stránky projektu: www.inkluzedecin.cz

 

Rozpočet

 

Celkové náklady: 18 292 980,16 Kč (podíl města Děčín – 914 649,01 Kč)

 

Termín realizace: 01. 09. 2018 – 31. 08. 2020Ve škole dále pokračuje v činnosti - školní poradenské pracoviště
:

 • koordinátor inkluze - Mgr. Aneta Svobodová
 • školní psycholog - Mgr. Monika Zemancová
 • výchovná poradkyně + kariérový poradce - Mgr. Lenka Rusová
 • koordinátor prevence - Mgr. Josef Florián

 

 •  
  • Studijní cesty/stáže do zemí EU - Jedná se o dva výjezdy skupiny účastníků, která bude složená převážně z ředitelů škol. V rámci příhraniční spolupráce povedou studijní cesty do některého z blízkých německých měst např. Pirna, Drážďany aj. Studijní cesty budou tematicky rozděleny, jedna se zaměřením na předškolní vzdělávání, druhá se zaměřením na základní vzdělávání. Studijní cesty budou zahrnovat především návštěvu příslušného německého úřadu. Dále se uskuteční návštěva německých škol, kde by se zúčastnění seznámili s postupy společného vzdělávání v Německu.
  • Rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání - V rámci této aktivity bude zorganizován seminář pro úředníky státní správy a samosprávy zejména z odborů školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a rozvoje, seminář bude zaměřen na význam a podstatu inkluzivního vzdělávání a na možnosti samosprávy a jejího působení v této oblasti.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy - V rámci této aktivity budou vybráni dva pedagogičtí pracovníci z každé MŠ zapojené do projektu, kteří budou proškoleni v nové komplexní metodě pro předškolní vzdělávání. Bude se jednat o metodu Maxík. Seminář by měl vybrané pedagogy naučit zavést do výuky nové metody vzdělávání, které rozvíjejí prosociální, kognitivní a emoční dovedností dětí a usnadňují dětem přestup na další stupeň vzdělávání.
  • Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově - Tato aktivita bude probíhat v druhém roce realizace projektu. Kdy pedagogičtí pracovníci, kteří byli vzdělávání v prvním roce projektu v rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků..., aplikují metodu, ve které byli vzděláváni do vzdělávání v rámci své mateřské školy. Vzdělávání pomocí nové metody usnadní přechod do základního vzdělávání zejména dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a dětem s potřebou podpůrných opatření. Taktéž tato specializovaná výuka pomůže dětem lépe se začlenit do kolektivu a stát se jeho součástí.
  • Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách - Na každé MŠ budou zavedeny konzultační hodiny pro rodiče i pro pedagogy. Úkolem pracovníků, kteří budou vykonávat tyto konzultační hodiny bude pomoci rodičům lépe se orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky a dalšími osobami vstupujícími do vzdělávání, výchovy či péče o dítěte. Tyto hodiny jsou určeny i pro pedagogy, kde se jim dostane možnosti prodiskutovat postupy a možnosti vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání.
  • Podpora hospitací a sdílení dobré praxe MŠ - V rámci aktivity bude docházet k pravidelnému setkávání zástupců pedagogických pracovníků ze všech zapojených MŠ s odborných garantem pro vzdělávání na MŠ. Na těchto setkáváních bude docházet ke sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zároveň během školního roku každá zúčastněná MŠ navštíví jinou MŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání. Cílem setkávání je výměna zkušeností pedagogických pracovníků MŠ v oblasti vzdělávání dětí v heterogenních kolektivech tříd a začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí do heterogenních kolektivů mateřských škol.
  • Kariérové poradenství - Na každé ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku zaměstnán kariérový poradce (KP). KP bude provádět depistáž žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Kariérové poradenství bude zaměřeno na žáky již od 1. stupně (minimálně od 5. třídy), tzv. primární kariérové poradenství. KP v rámci školy zorganizuje několik projektových dní, exkurzí, besed a bude provozovat konzultační a poradenskou činnost. Práce KP bude ještě nad rámec specializována na pomoc žákům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kde jsou tyto děti často naprosto demotivovány od dalšího vzdělávání či od jakékoli volby práce.
  • Koordinátor inkluze ve škole - Na každé škole bude působit koordinátor inkluze na ZŠ v rozsahu 0,5 úvazku. Tento pracovník má na starosti agendu dětí s potřebou podpůrných opatření, dává dohromady tým podpory, který se skládá s asistentů, učitelů, spolužáků a případně specialistů.
  • Hospitace a sdílení dobré praxe ZŠ - V rámci celé realizace projektu bude docházet k pravidelnému setkávání s prvky sdílení dobré praxe.
  • Koordinátoři inkluze se budou setkávat s odborných garantem pro vzdělávání na ZŠ, stejně tak kariéroví poradci se budou setkávat s odborných garantem pro kariérové poradenství. Zároveň během školního roku každá zúčastněná ZŠ navštíví jinou ZŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství.
  • Výjezdové aktivity - Během realizace projektu se uskuteční tři výjezdové aktivity. Jedna je určena pro ředitele škol (15 osob), druhá pro kariérové poradce (11 osob) zúčastněných škol a třetí pro koordinátory inkluze (11 osob) zúčastněných škol. Výjezdové aktivity budou zaměřeny na podporu sociálního a osobnostního rozvoje zúčastněných pracovníků. Cílem je sdružovat jednotlivé odborníky v rámci vzdělávací soustavy, aby docházelo k výměně kontaktů a přirozené následné spolupráci mezi těmito pracovníky.
 • Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.
 • Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce spolupracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.

Na tyto cíle navazují další cíle:

 • Upevnění a systematické rozšíření kompetencí pozice koordinátora inkluze na ZŠ.
 • Zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ a s tím související zvýšení motivace dětí a žáků pro další vzdělávání s ohledem na relevantnost uplatnění na trhu práce.
 • Upevnění a systematické rozšíření platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a zavedení nových týkajících se předškolního vzdělávání.
 • Zavedení nových platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání na MŠ a v oblasti kariérového poradenství.
 • Zlepšení orientace úředníků samosprávy v problematice inkluzivního vzdělávání.
 • Zlepšení práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, zejména s dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, na MŠ.
 • Usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
 • Zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Snížení školní neúspěšnosti u dětí a žáků.
 • Vyrovnání příležitostí dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
 • Zlepšení vzdělávací politiky směrem k podpoře inkluzivního vzdělávání ze strany obce.