Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Rozumíme penězům - FG / Finanční gramotnost

Vloženo: 24.2.2017 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 4069x
Délka trvání: 1. + 2. třída – 2VH; 3. – 5. třída – celá dopolední výuka Věk: 6. – 11let Více fotografií ve Fotoalbu.

Průřezová témata: ˇ

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů,

Rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace

Výchova demokratického občana – Občan, občanská společnost a stát

Mediální výchova – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

Předměty:

  •          Prvouka
  •          Vlastivěda
  •          Matematika

 

Dovednosti:

  •          vyhledávat a třídit informace
  •          rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností
  •          manipulace s penězi

 

Oborové cíle:

1. – 2. třída: žáci - poznají české bankovky a mince

                          - odhadnou ceny základních potravin a jiného zboží

 

3. – 5. třída: žáci - dokáží zkontrolovat, kolik peněz je vráceno při placení

                           - vyjádří svými slovy, co znamená, že banka je správce peněz

                           - zvládnou porovnat svá přání a potřeby se svými

                             finančními možnostmi

                           - sestaví jednoduchý osobní rozpočet

                           - uvedou příklady základních příjmů a výdajů domácnosti

                           - objasní, jak řešit situaci, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje

                           - objasní, jak řešit situaci, kdy příjmy jsou nižší než výdaje

                           - si uvědomují rizika spojená s půjčováním peněz

Popis projekt či výukové aktivity

Motivační část 

Motivace proběhla na začátku každého bloku dle uvážení jednotlivých učitelek. 

Realizační část 

Každá paní učitelka si připravila hodinový blog na dané téma. Vzhledem k tomu, že ve třídě vždy byla smíšená skupina (1.+ 2. třída; 3.- 5. třída) musela daný blog přizpůsobit schopnostem žáků a jejich zájmům. 

1.+ 2. třída - Mgr. D. Jandačová, Mgr. L. Kalivodová

I. blok (peníze):

Ž. se v tomto bloku seznámili s všemi českými penězi. Dozvěděli se význam značky Kč. Roztřídili peníze na mince a bankovky. Mince rozpoznávali hmatem. Řadili je podle hodnoty. Na bankovkách hledali ochranné prvky. Seznámili se významnými osobnostmi na bankovkách. Většina činností byla formou hry. 

II. blok (nakupování):

Ž. formou hry odhadovali a následně se seznamovali s cenami běžných potravin a jiných výrobků. Řadili obrázky zboží podle výše ceny. Ve skupinách dělali malý nákup na jeden den a větší nákup na jeden týden. Seznámili se s různými způsoby, jak naložit s penězi. 

3. – 5. třída - Mgr. I. Poulová, Mgr. L. Rusová, Mgr. J. Charvátová

I. blok (banka):

Žáci se pomocí prezentace seznamují s tím, jak vznikla banka, s jejím úkolem, druhy bank. Při skupinové práci vypracovávali různé pracovní listy a úkoly, které souvisely s tématem banka. Odpovědi na některé úkoly museli žáci hledat po třídě na vylepených listech. Každá skupina, která obsahovala cca 5  - 6 žáků se na konci prezentovala svými výsledky (nalepili je na velký arch papíru a dotvořili dle své fantazie).

II. blok (rozpočet):

Žáci se seznamují s pojmy příjmy a výdaje v obecné rovině. Zjišťují zdroje příjmů a řeší druhy výdajů. Interaktivně rozdělovali jednotlivé pojmy mezi příjmy a výdaje. Sestavovali rozpočet tří domácností – tří rodin a vyvodili tři druhy rozpočtů. Z daných slov skládali kratičký, smysluplný příběh. Žáci pracovali v rozmanitých skupinách, soutěžili o žetony do měšců a vše zaznamenávali do archů.

III. blok (peníze):

Žáci se v kresleném filmu seznámí s historií a podstatou výměnného obchodu, který vedl časem ke vzniku peněz. Sledovali na názorném příkladu ochranné prvky českých bankovek, také se seznámili s významnými postavami naší české historie na bankovkách. Vysvětlili jsme si podstatu vzniku a fungování banky. Skládali puzzle na téma české bankovky: nominální hodnota – osobnost české historie – kdo je kdo?. Už vědí, jakým způsobem lze provést úhradu, umí vyplnit poštovní poukázku, což si každý vyzkoušel prakticky. Nakonec zábavnou formou ve skupinách dramatizovali návrhy výměnného obchodu.

Evaluační část

1. Reflexe aneb jak jsme to viděli:

Co se nám na projektu líbilo?
• zapojení žáků
• vysoká aktivita a nasazení většiny z nich

Jaká jsou podle nás pozitiva projektu? 

• spolupráce žáků
• upevňování vztahů
• uvědomělé nakládání s penězi

Čím jsme byli naopak zklamáni?
• ničím

Co je potřeba v rámci projektů ještě zvládnout? (V čem to skřípalo?)
• pracovat podle pokynů
• nezdržovat

Výstup projektu

- fotografie z průběhu projektu

- obrázky

- zpracované pracovní listy

Pomůcky cíle

  •          interaktivní tabule
  •          pracovní listy
  •          peníze
  •          obrázky

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.