Nahoru

Přijímací řízení na SŠ

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 (cermat.cz)

Organizace přijímacího řízení 


•    první kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy do 31. ledna   

•    součástí přijímacího řízení jsou pro obory s maturitou (kromě uměleckých škol a sportovních gymnázií) tzv. jednotné zkoušky konané formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.  
•    ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce, ve školní přijímací zkoušce, v talentové zkoušce nebo v celkovém hodnocení při přijímacím řízení, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. 
Veškeré informace i přihlášku na SŠ si stáhnete z: 
 
https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

Přihlášky   

 • Termín pro podávání přihlášek je stanoven od 1. února do 20. února.  
 • V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 202
 • Přihláška se podává třemi způsoby:  
  1.    elektronicky prostřednictvím IS (Informační systém) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, 
  2.    v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky, 
  3.    na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO PRVNÍHO KOLA  

 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 • Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 3 přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět. 
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. 
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY 
 
•    Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně. 
•    V případě přílohy „hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ na žádost vystaví škola výpis z informačního systému školy, předchozí vzdělávání se dokládá, jen je-li to součástí vyhlášených kritérií. 
•    Ředitel školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce, a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou. 
•    Nově se zdravotní potvrzení a potvrzení předchozího vzdělávání přikládá formou přílohy, formulář bude ke stažení z IS 
•    Ředitel školy může v kritériích u všech dokladů prokazujících plnění kritérií přijímání určit pozdější termín pro předložení než spolu s přihláškou (typicky půjde o výsledky olympiád, které v den podání přihlášky ještě nejsou zřejmé apod.).  
•    Údaje o podpůrných opatřeních u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami žák přikládá formou přílohy k přihlášce vyjádření poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek ke konání jednotné zkoušky, o toto vyjádření žádají zákonní zástupci zařízení, které se svým dítětem navštěvují 
 
Termíny konání zkoušek 
•    Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo. 
•    Centrum určí 1. března a zveřejní v IS místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.  
 
Termíny jednotných zkoušek pro rok 2023/2024 


•    Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají: 
•    čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:  
1.    termín: 12. dubna 2024          2. termín: 15. dubna 2024 
•    obory šestiletých a osmiletých gymnázií:  
1.    termín: 16. dubna 2024           2. termín: 17 . dubna 2024 
•    Přijímací zkoušky v náhradním termínu přijímacího řízení se pro všechny uvedené obory konají: 
•    1. termín: 29. dubna 2024           2. termín: 30. dubna 2024 
 

Oznámení o přijetí  
•    Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.  
•    (15. května 2023) budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle seznamu, a to zároveň na veřejně přístupném místě ve škole (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů) a zároveň v IS (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu do 20. února následujícího kalendářního roku), čímž se rozhodnutí považují za oznámená.  
•    Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. 
 
Postup při nepřijetí 
•    možnost odvolání (nutné podat do 3 pracovních dnů od rozhodnutí) - Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal (nikoli přes IS). 
•    hledat náhradní školy, které vypisují 2. kolo  
•    sledovat webové stánky Krajského úřadu, který má povinnost zveřejnit přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání s 2. kolem přijímacích zkoušek

Druhé kolo přijímacích zkoušek 
 
•    Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal přijetí, a zároveň pokud se hlásí do maturitního oboru vzdělání, tak ji v prvním kole konal. Jednotná zkouška se již nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje. 
•    Ředitel školy jej může vyhlásit do 18. května včetně údajů jako v kole prvním  
•    Termín pro podání přihlášky je 24. května. 

Příprava na přijímací zkoušky

•    Průběžně se připravovat doma samostatně, maximálně věnovat pozornost výuce. 
•    Vyzkoušet si ilustrační testy k jednotným přijímacím zkouškám

www.cermat.cz

 www.msmt.cz

 www.scio.cz     
                                       
 

 

Aktuality
Letní slavnost
25.06.2024
 • příprava tradiční celoškolní akce
 • propojeno do vrstevnického vyučování
 • variabilní termín dle počasí /25. nebo 26.6.
Pololetní zjišťování a vyhodnocování
01.06.2024
 • cca 14ti denní testování/ KP + TP/ zvládnutí výstupů ŠVP pro 2. pololetí
 • termíny předány žákům i ZZ
Soutěže, olympiády, ...
03.01.2024

- přichází období městských, regionálních, krajských a dalších kol 

- AŤ SE DAŘÍ

Ověřování výstupů vzd. k 1. pololetí
08.01.2024

- tradiční KP a TP od 8. 1. do 22. 1.

- termíny oznámeny na KOMENS

- DRŽÍME PĚSTI

Vánoce - tradiční projektová výuka
01.12.2018

- po celý ADVENT využijeme projektovou výuku v ČJ, AJ, NJ, PRV, VL, Z, D, VO, VZ na téma Vánoce, letos bez JARMARKU, ale s vrstevnickou výukou ve VV = "MALÍ UČÍ VELKÉ"

Říjen 2018 - připomínáme si 100 leté výročí naší republiky
08.10.2018

- vědomostní a výtvarné soutěže

- výstava v Praze

- školní rozhlasové vysílání

Výlety tříd, exkurze
12.06.2018

- od 18. 6. se "chystají" třídy za novými poznatky a zážitky na třídních výletech a naučných exkurzích

"Maturity" - IX.
06.06.2018

- 6. a 7. 6. = volná témata v  prezentacích a "ústní" / volba otázky - závěrečné zkoušky IX.

"Duhová akademie"
29.05.2018

-tradiční představení třídních kolektivů ZŠ i MŠ

- 16:30 divadlo Děčín

Testování - závěr šk. roku:
25.05.2018

od 25. 5. do 15. 6. píší žáci III. - VIII. třídy závěrečné diagnostické testy z hlavních předmětů, témata jsou v EŽK u daného předmětu a př. ŽK /sdělení nedo sešitu předmětu 

KIEZ -
11.05.2018

Setkání naši žáků VIII. a IX. v německém KIEZU se žáky z GS Vetschau  - dotační program

Termín: 14. - 18. 5. 2018

 

Letos opět Jeden svět
20.03.2018

- dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv ve světě, pořádá jej společnost Člověk v tísni - pro žáky 4. - 9. r. /20. a 22. 3. 2018

SRDCE
01.02.2018

- pohlédneme na tento pojem z různých úhlů

- celoškolní projektové vyučování

Soutěže - OLYMPIÁDY
29.01.2018

- konec ledna až duben "PŘINÁŠÍ"do škol soutěže

- ve školních, městských, okresních i vyšších držíme vybraným žákům PĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

Pololetní kontrolní práce
05.01.2018

- žáci 3. až 9. ročníku budou zhodnocovat své vědomosti v KP, a to v termínu od 12. do 23. 1. - upřesnění v blogu školy

iQLANDIA - celoškolní projekt
16.11.2017

- věda a technika pod hlavičkou Akademie věd ČR - interaktivní výuka

- listopad a prosinec 2017

ŠUM - Škola u moře
07.09.2017

- termín od 15. do 24. 9. 2017

- vyjíždí přihlášení žáci 2. - 9. r.

- org. zaj. ŘŠ

VRSTEVNICKÉ VYUČOVÁNÍ
29.06.2017

POSLEDNÍ PROJEKT LETOŠNÍHO ŠK. R. - aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků

ŠKOLNÍ VÝLETY
19.06.2017

- OD 19. DO 23. 6. VYJÍŽDĚJÍ VŠECHNY TŘÍDY ŠKOLY

Skončily závěrečné KP - III. až VIII.
14.06.2017

- po důkladné přípravě "proběhly" pololetní kontrolní práce od 3. do 8. r.

- učitelé "jdou" hodnotit

UČENÍ JINAK - IV. + V.
14.06.2017

- EXKURZE DO HISTORICKÉ PRAHY /vlastivěda

UČENÍ JINAK - IX.
09.06.2017

- EXKURZE DO TEREZÍNA /dějepis a výchova k občanství

"MATURITY" - PREZENTACE / VOLNÉ TÉMA + VOLBA OTÁZKY Z HL. PŘEDMĚTŮ
05.06.2017

- 5. + 6. 6. POSLEDNÍ KLASIFIKACE IX. - držíme pěsti

SENÁT A PARLAMENT ČR
31.05.2017

- žáci IX. exkurze s odborným výkladem

Celostátní testování - IX.
15.05.2017

- od 15. do 19. 5. budou testováni žáci IX. třídy z ČJ, AJ, P

- držíme pěsti pro štěstí

Škola v přírodě
14.05.2017

- 14. až 21. 5. vyjíždějí žáci I. + II. třídy do školy v přírodě Žihle

- přejeme pěkné počasí

Český den proti rakovině
10.05.2017

- žluté kytičky s modrou stužkou budou v Březinách i v ulicích Děčína nabízet naši "DEVÁŤÁCI"

Poslední letošní bruslení
16.03.2017

- 16. a 23. 3. poslední letošní bruslení - nezapomeňte na helmu - POVINNÁ!

Rozumíme penězům
14.02.2017

- projektový den žáků 1. stupně

- "Abychom uměli správně hospodařit"/ finanční gramotnost

 

 

Pololetní prázdniny
03.02.2017

- zasloužené

Pololetní kontrolní práce
13.01.2017

- od 13. do 24. 1. budou žáci 3. - 9. ročníku psát pololetní kontrolní práce

- informaci o termínech žáci obdrželi

- příprava probíhá v hodinách, je vhodné i domácí opakování

Projekt Vánoce
01.12.2016

- celoškolní předvánoční projektová výuka/ tradice v ČR i jiných zemích, dekorace, dovednosti přípravy jídel - raut, vánoční besídky s diskotékou

Život není sametový - projekt 2. st.
18.11.2016

- problematika lidských práv, životního prostředí, životního stylu, migrace

"My děti ze stanice ZOO"
31.10.2016

- Městské divadlo Děčín

- žáci 8. a 9. r.

- prevence proti pat. jevům

72 hodin
13.10.2016

- celorepublikové dobrovolnické akce ke zlepšení životního prostředí / chlapci z 8. a 9. r./

Dentální prevence
23.09.2016

- žáci 1. - 8. ročníku

- přednášejí studentky fakulty zubního lékařství

1. PROJEKTOVÝ DEN - 4. - 9. ročník
05.09.2016

"Ústecké podzemí" - civilní obrana

MDD - sportovní den
01.06.2016

- Den dětí oslavíme tradičně sportem, soutěžit bude celá škola na školním hřišti

Závěrečné kontrolní práce
31.05.2016

- v termínech od 6. do 16. 6. budou v hlavních předmětech psát žáci KP

Závěrečné zkoušky "DEVÁŤÁKŮ" 30. + 31. 5.
30.05.2016

30. 5. - PREZENTACE

31. 5. - ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ DLE VOLBY OTÁZKY

Památník Terezín - IX.
26.05.2016

- žáci IX. ve čtvrtek 26.5. odjíždí na návštěvu Památníku Terezín - národní kulturní památky.

Celostátní testování
23.05.2016

 - 23. - 27. 5. budou probíhat celostátní vědomostní testy pro žáky 5. a 7. ročníku

Karel IV. - celoškolní projekt
17.05.2016

- život v době středověku, odkaz "největšího" z Čechů

Nicholas Winton − Síla lidskosti
13.05.2016

"Nicholas Winton − Síla lidskosti" - 8., 9. r., kino Sněžník

Volba povolání - 8. r.
27.04.2016

- návštěva poradenského střediska na Úřadu práce v Děčíně

Jeden svět - 5. až 9. ročník /kino Sněžník
15.04.2016

- festival dokumentárních filmů o lidských právech

Velikonoční raut - 1. st.
23.03.2016

- zdravě i nezdravě ochutnáme tradiční i netradiční velikonoční pokrmy, které si sami uvaříme

Návštěva u Policie ČR - IV.
16.03.2016

- IV. třída jde zjistit jaké to je u Policie ČR

Přednáška Městské policie - pro VII., VIII., IX.
02.03.2016

 -morálka x zákon, návykové látky, hazard

Nejsme všichni stejní
01.03.2016

- projektový den 2. stupně/ etická výchova

2. PLAVECKÝ VÝCVIK - III., IV., V.
25.02.2016

25. 2. - začínáme, pozor na změnu rozvrhu / 10 lekcí - do 12. 5.

Únor 2016 - městská a okresní kola soutěží/ olympiád
05.02.2016

- účast žáků, kteří ve školních kolech obsadili "přední" místa - DRŽÍME PĚSTI

Výuka na Libverdě - 11. 2. 2016
05.02.2016

- tradiční spolupráce v laboratořích Libverdy/ 9. ročník

SAPERE - celorepubliková soutěž - "Vědět, jak žít"
02.02.2016

2. 2. 2016 - CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ POD HLAVIČKOU MŠMT - životní prostředí, zdravá výživa, pohyb, prevence nemocí, ...

ADOPCE - M. C. Baldé
15.01.2016

- příspěvek žáků a zaměstnanců na studium africké dívky

- min. 30 Kč 

Kontrolní pololetní písemné práce
11.01.2016

- v termínu od 11. do 22. 1. 2016, denně max. 1 práce

Brusleni
08.01.2016

Třída III.+IV.+V. - bruslení na zimním stadionu - společný odjezd - 30 Kč/20 Kč autobus + 10 Kč vstupné.

Tradiční vánoční jarmark
16.12.2015

- akce pro rodiče a přátele školy od 16:30 do 18 hod

- sraz žáků i učitelů v 16:10

Plavecký výcvik - 1. + 2. r.
04.12.2015

- začínáme, pozor změna rozvrhu

Učíme se na zámku - 8. 12. 2015
28.11.2015

Vánoce na zámku a výstava - žáci 5.r.

Veletrh vzdělávání 2015 - 1., 2. 12. 2015
28.11.2015

- určeno žáků 8. + 9. r. a jejich rodičům

Zkus to sám
27.11.2015

- projekt pro IX.

Autorské čtení v městské knihovně - 3. + 4. r.
27.11.2015

Paní spisovatelka Alena Kastnerová bude dětem číst ze své knihy O líné babičce a z knihyO nevyřáděném dědečkovi.

Příběhy bezpráví
25.11.2015

- Jeden svět na školách / 2. st.

Zdravé děti
24.11.2015

- projekt pro 5. - 8. r.

Světový den televize
20.11.2015

- projekt. den 1. st.

Za kulturou do kina - celá škola - Píseň moře
16.11.2015

- odchod ze školy

- cena 50,- Kč

Fotografování - 1. stupeň
12.11.2015

1. stupeň /Vánoční tematika - průběžně od 8:30

Den Ekoškol - 2. stupeň
06.11.2015

6. listopadu oslavíme společně s mnoha dalšími Ekoškolami po celém světě Světový den Ekoškol.

  

HC Děčín
04.11.2015

Návštěva HC Děčín, chlapci 1.-3. roč. (8.00)

Halloween ve škole
02.11.2015

Strašidelná či veselá dýně - soutěž

Projekt 72 hodin
20.10.2015

Ukončení projektu 19. 10. 2015

Digitalizace

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.