Nahoru

Světový den televize - projekt 1. st.

Datum konání: 20. 11. 2015 Místo konání: jednotlivé třídy I. stupně Skupiny: žáci jsou rozděleni ve skupinách po ročnících 2. – 5., nejmladší žáci školy byli rozděleni v ostatních ročnících Vzdělávací oblast: Český jazyk – KaSV, JV, LV

Rozvíjeny byly hlavně tyto KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

-          komunikativní - žáci se zdokonalovali v mluvené řeči, ústním vyjadřování

-          k řešení problémů - žáci se učili aktivně reagovat na určitou situaci

-          sociální a personální - žáci při skupinové práci rozvíjeli své schopnosti spolupracovat, ocenit snahu a úspěch jiných

-          občanské - žáci umožňovali vyjádřit vlastní názor ostatních na různé situace spojené s moderováním

-          pracovní - žáci se učili spravedlivé a účelné dělbě práce při práci ve skupině

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

-          osobnostní a sociální výchova – žáci rozvíjeli základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

-          výchova demokratického občana – žáci rozvíjeli a podporovali komunikativní, formulační, argumentační schopnosti a dovednosti

-          mediální výchova – žáci zvládali schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,     rozvíjeli komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci a mluveného textu,                     interpretovali vztah mediálních sdělení a reality, fungování a vliv medií na společnost, pracovali                     v realizačním týmu, tvořili mediální sdělení

 

1./ MODERÁTOR

Anotace: cílem aktivity je seznámit žáky s významem moderátora pro vysílání televize, vysvětlit pojem moderátor, rozdíl mezi moderátorem, komentátorem, hlasatelem a reportérem

Očekávané výstupy:

žáci budou aktivně poznávat známé moderátory a jejich pořady, zamyslí se nad schopnostmi, které moderátor musí mít, v týmu se pokusí správně najít rozdíl mezi moderátorem, hlasatelem, reportérem a komentátorem, zdokonalí se ve skupinové práci, vyzkouší si improvizované moderování

Cíl-žáci: se seznámí z blízka s prací moderátora, který je neodmyslitelnou součástí televize, chápou rozdíl mezi komentátorem, reportérem, moderátorem či hlasatelem

Pomůcky: pracovní list, obrázky moderátorů a názvy pořadů, mikrofon

Postup:      

-          seznámení s povoláním moderátor

-          poznávání moderátorů a přiřazování pořadů, které moderovali

-          vyvození vlastností a schopností, které moderátor musí mít

-          příprava před moderováním – jazykolamy, uvolnění mluvidel aj. cvičení

-          improvizované moderování na určité téma

-          práce ve skupině – rozlišení moderátor, komentátor, hlasatel, reportér

-          společná kontrola skupinové práce

                                                                     

2./ HISTORIE

PROVEDENÍ:

-          Seznámení skupiny s tématem daného stanoviště a obsahem projektové části

-          Prezentace s výkladem 

-          PL – historie

-          PL – "Jak znáte české pohádky?"

-          Ukázka z přírodovědného Večerníčka: Tuláček a  Vydrýsek

-          Zhodnocení – skupin, zda se jim dařilo správně vyplnit PL, co bylo pro ně obtížné nebo naopak.             Odměnou je zejména pro nejmladší žáky omalovánka.

 

VÝSTUPY – žák: 

-          seznamuje se s počátky televize a jejího prvního vysílání ve světě i v bývalé ČSSR

-          využívá dovednosti pozorného naslouchání a poté zpracovává připravené pracovní listy z historie, které navazují na prezentaci

-          respektuje základní pravidla práce ve skupině

 

3./ REKLAMA

Anotace 

Cílem aktivity je seznámit žáky s vysíláním televize, vysvětlit pojem reklama, začlenění reklamy do vysílání televize, ukázky reklam. Zabývá se rolí reklamy v životě lidí, ovlivňování při rozhodování, jak nepodlehnout lákavému reklamnímu sdělení.

Očekávané výstupy

Žáci budou aktivně v ukázkách rozpoznávat manipulaci v reklamě, zamyslí se nad zkušeností s reklamou a v realizačním týmu se pokusí vymyslet seriózní reklamu. Zdokonalí se ve skupinové práci; naučí se, jak prezentovat své výsledky. Osvojí si práci s informacemi, které získali.

Cíl-žáci: se seznámí z blízka s reklamou, která je součástí sledování televize, chápou komplikovaný rozměr reklamy, př. klamavé reklamy

Pomůcky: pracovní list, prezentace o reklamě, ukázky reklam

Postup:      

-          seznámení s prvním vysíláním televize ve světě i u nás

-          pojem REKLAMA, její účel, druhy reklamy, historie reklamy

-          vlastní zkušenosti s reklamou – př., ukázky druhů reklamy

-          příklady historické a současné reklamy - video

-          kvíz s reklamou

-          pracovní list a jeho vypracování

-          vytvoření vlastní reklamy – předvedení (dramatizace)

 

4./ VIDEO/FILM

Očekávané výstupy

Žáci budou aktivně v ukázkách rozpoznávat druh záběru, zamyslí se nad rozdělením jednotlivých činností při tvorbě videa a v realizačním týmu, zinscenují úryvek z pohádky Dešťová víla. Zdokonalí se ve skupinové práci. Nabydou zkušenost s vystupováním před publikem, osvojí si práci s textem v podobě scénáře.

Cíl: žák se z blízka seznámí s tvorbou filmu a vnímá zásadní aspekty tvorby filmu.

Pomůcky: scénář, prezentace na téma video/film, ukázka pohádky, rekvizity.

Postup:      

-          seznámení se scénářem;

-          vlastní zkušenosti s natáčením videa;

-          ukázky filmových záběrů;

-          kvíz – ukázky filmových záběrů;

-          osoby spojené s tvorbou filmu;

-          herecké ztvárnění ukázky z pohádky Dešťová víla;

-          zhlédnutí zinscenované ukázky z pohádky.

  

Hodnocení

Projekt se velmi vydařil, byly splněny všechny dané cíle. Žáci i učitelé se velice bavili.

Projekt přinesl všem mnoho zajímavých a někdy i nečekaných poznatků a zážitků.

                         

Zpracovaly:

Mgr. D. Jandačová, Mgr. L. Rusová, Mgr. J. Charvátová, Bc. D. Švarcrová, DiS

24.11.2015 Neznámý 877x
Aktuality
Letní slavnost
25.06.2024
  • příprava tradiční celoškolní akce
  • propojeno do vrstevnického vyučování
  • variabilní termín dle počasí /25. nebo 26.6.
Pololetní zjišťování a vyhodnocování
01.06.2024
  • cca 14ti denní testování/ KP + TP/ zvládnutí výstupů ŠVP pro 2. pololetí
  • termíny předány žákům i ZZ
Soutěže, olympiády, ...
03.01.2024

- přichází období městských, regionálních, krajských a dalších kol 

- AŤ SE DAŘÍ

Ověřování výstupů vzd. k 1. pololetí
08.01.2024

- tradiční KP a TP od 8. 1. do 22. 1.

- termíny oznámeny na KOMENS

- DRŽÍME PĚSTI

Vánoce - tradiční projektová výuka
01.12.2018

- po celý ADVENT využijeme projektovou výuku v ČJ, AJ, NJ, PRV, VL, Z, D, VO, VZ na téma Vánoce, letos bez JARMARKU, ale s vrstevnickou výukou ve VV = "MALÍ UČÍ VELKÉ"

Říjen 2018 - připomínáme si 100 leté výročí naší republiky
08.10.2018

- vědomostní a výtvarné soutěže

- výstava v Praze

- školní rozhlasové vysílání

Výlety tříd, exkurze
12.06.2018

- od 18. 6. se "chystají" třídy za novými poznatky a zážitky na třídních výletech a naučných exkurzích

"Maturity" - IX.
06.06.2018

- 6. a 7. 6. = volná témata v  prezentacích a "ústní" / volba otázky - závěrečné zkoušky IX.

"Duhová akademie"
29.05.2018

-tradiční představení třídních kolektivů ZŠ i MŠ

- 16:30 divadlo Děčín

Testování - závěr šk. roku:
25.05.2018

od 25. 5. do 15. 6. píší žáci III. - VIII. třídy závěrečné diagnostické testy z hlavních předmětů, témata jsou v EŽK u daného předmětu a př. ŽK /sdělení nedo sešitu předmětu 

KIEZ -
11.05.2018

Setkání naši žáků VIII. a IX. v německém KIEZU se žáky z GS Vetschau  - dotační program

Termín: 14. - 18. 5. 2018

 

Letos opět Jeden svět
20.03.2018

- dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv ve světě, pořádá jej společnost Člověk v tísni - pro žáky 4. - 9. r. /20. a 22. 3. 2018

SRDCE
01.02.2018

- pohlédneme na tento pojem z různých úhlů

- celoškolní projektové vyučování

Soutěže - OLYMPIÁDY
29.01.2018

- konec ledna až duben "PŘINÁŠÍ"do škol soutěže

- ve školních, městských, okresních i vyšších držíme vybraným žákům PĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

Pololetní kontrolní práce
05.01.2018

- žáci 3. až 9. ročníku budou zhodnocovat své vědomosti v KP, a to v termínu od 12. do 23. 1. - upřesnění v blogu školy

iQLANDIA - celoškolní projekt
16.11.2017

- věda a technika pod hlavičkou Akademie věd ČR - interaktivní výuka

- listopad a prosinec 2017

ŠUM - Škola u moře
07.09.2017

- termín od 15. do 24. 9. 2017

- vyjíždí přihlášení žáci 2. - 9. r.

- org. zaj. ŘŠ

VRSTEVNICKÉ VYUČOVÁNÍ
29.06.2017

POSLEDNÍ PROJEKT LETOŠNÍHO ŠK. R. - aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků

ŠKOLNÍ VÝLETY
19.06.2017

- OD 19. DO 23. 6. VYJÍŽDĚJÍ VŠECHNY TŘÍDY ŠKOLY

Skončily závěrečné KP - III. až VIII.
14.06.2017

- po důkladné přípravě "proběhly" pololetní kontrolní práce od 3. do 8. r.

- učitelé "jdou" hodnotit

UČENÍ JINAK - IV. + V.
14.06.2017

- EXKURZE DO HISTORICKÉ PRAHY /vlastivěda

UČENÍ JINAK - IX.
09.06.2017

- EXKURZE DO TEREZÍNA /dějepis a výchova k občanství

"MATURITY" - PREZENTACE / VOLNÉ TÉMA + VOLBA OTÁZKY Z HL. PŘEDMĚTŮ
05.06.2017

- 5. + 6. 6. POSLEDNÍ KLASIFIKACE IX. - držíme pěsti

SENÁT A PARLAMENT ČR
31.05.2017

- žáci IX. exkurze s odborným výkladem

Celostátní testování - IX.
15.05.2017

- od 15. do 19. 5. budou testováni žáci IX. třídy z ČJ, AJ, P

- držíme pěsti pro štěstí

Škola v přírodě
14.05.2017

- 14. až 21. 5. vyjíždějí žáci I. + II. třídy do školy v přírodě Žihle

- přejeme pěkné počasí

Český den proti rakovině
10.05.2017

- žluté kytičky s modrou stužkou budou v Březinách i v ulicích Děčína nabízet naši "DEVÁŤÁCI"

Poslední letošní bruslení
16.03.2017

- 16. a 23. 3. poslední letošní bruslení - nezapomeňte na helmu - POVINNÁ!

Rozumíme penězům
14.02.2017

- projektový den žáků 1. stupně

- "Abychom uměli správně hospodařit"/ finanční gramotnost

 

 

Pololetní prázdniny
03.02.2017

- zasloužené

Pololetní kontrolní práce
13.01.2017

- od 13. do 24. 1. budou žáci 3. - 9. ročníku psát pololetní kontrolní práce

- informaci o termínech žáci obdrželi

- příprava probíhá v hodinách, je vhodné i domácí opakování

Projekt Vánoce
01.12.2016

- celoškolní předvánoční projektová výuka/ tradice v ČR i jiných zemích, dekorace, dovednosti přípravy jídel - raut, vánoční besídky s diskotékou

Život není sametový - projekt 2. st.
18.11.2016

- problematika lidských práv, životního prostředí, životního stylu, migrace

"My děti ze stanice ZOO"
31.10.2016

- Městské divadlo Děčín

- žáci 8. a 9. r.

- prevence proti pat. jevům

72 hodin
13.10.2016

- celorepublikové dobrovolnické akce ke zlepšení životního prostředí / chlapci z 8. a 9. r./

Dentální prevence
23.09.2016

- žáci 1. - 8. ročníku

- přednášejí studentky fakulty zubního lékařství

1. PROJEKTOVÝ DEN - 4. - 9. ročník
05.09.2016

"Ústecké podzemí" - civilní obrana

MDD - sportovní den
01.06.2016

- Den dětí oslavíme tradičně sportem, soutěžit bude celá škola na školním hřišti

Závěrečné kontrolní práce
31.05.2016

- v termínech od 6. do 16. 6. budou v hlavních předmětech psát žáci KP

Závěrečné zkoušky "DEVÁŤÁKŮ" 30. + 31. 5.
30.05.2016

30. 5. - PREZENTACE

31. 5. - ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ DLE VOLBY OTÁZKY

Památník Terezín - IX.
26.05.2016

- žáci IX. ve čtvrtek 26.5. odjíždí na návštěvu Památníku Terezín - národní kulturní památky.

Celostátní testování
23.05.2016

 - 23. - 27. 5. budou probíhat celostátní vědomostní testy pro žáky 5. a 7. ročníku

Karel IV. - celoškolní projekt
17.05.2016

- život v době středověku, odkaz "největšího" z Čechů

Nicholas Winton − Síla lidskosti
13.05.2016

"Nicholas Winton − Síla lidskosti" - 8., 9. r., kino Sněžník

Volba povolání - 8. r.
27.04.2016

- návštěva poradenského střediska na Úřadu práce v Děčíně

Jeden svět - 5. až 9. ročník /kino Sněžník
15.04.2016

- festival dokumentárních filmů o lidských právech

Velikonoční raut - 1. st.
23.03.2016

- zdravě i nezdravě ochutnáme tradiční i netradiční velikonoční pokrmy, které si sami uvaříme

Návštěva u Policie ČR - IV.
16.03.2016

- IV. třída jde zjistit jaké to je u Policie ČR

Přednáška Městské policie - pro VII., VIII., IX.
02.03.2016

 -morálka x zákon, návykové látky, hazard

Nejsme všichni stejní
01.03.2016

- projektový den 2. stupně/ etická výchova

2. PLAVECKÝ VÝCVIK - III., IV., V.
25.02.2016

25. 2. - začínáme, pozor na změnu rozvrhu / 10 lekcí - do 12. 5.

Únor 2016 - městská a okresní kola soutěží/ olympiád
05.02.2016

- účast žáků, kteří ve školních kolech obsadili "přední" místa - DRŽÍME PĚSTI

Výuka na Libverdě - 11. 2. 2016
05.02.2016

- tradiční spolupráce v laboratořích Libverdy/ 9. ročník

SAPERE - celorepubliková soutěž - "Vědět, jak žít"
02.02.2016

2. 2. 2016 - CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ POD HLAVIČKOU MŠMT - životní prostředí, zdravá výživa, pohyb, prevence nemocí, ...

ADOPCE - M. C. Baldé
15.01.2016

- příspěvek žáků a zaměstnanců na studium africké dívky

- min. 30 Kč 

Kontrolní pololetní písemné práce
11.01.2016

- v termínu od 11. do 22. 1. 2016, denně max. 1 práce

Brusleni
08.01.2016

Třída III.+IV.+V. - bruslení na zimním stadionu - společný odjezd - 30 Kč/20 Kč autobus + 10 Kč vstupné.

Tradiční vánoční jarmark
16.12.2015

- akce pro rodiče a přátele školy od 16:30 do 18 hod

- sraz žáků i učitelů v 16:10

Plavecký výcvik - 1. + 2. r.
04.12.2015

- začínáme, pozor změna rozvrhu

Učíme se na zámku - 8. 12. 2015
28.11.2015

Vánoce na zámku a výstava - žáci 5.r.

Veletrh vzdělávání 2015 - 1., 2. 12. 2015
28.11.2015

- určeno žáků 8. + 9. r. a jejich rodičům

Zkus to sám
27.11.2015

- projekt pro IX.

Autorské čtení v městské knihovně - 3. + 4. r.
27.11.2015

Paní spisovatelka Alena Kastnerová bude dětem číst ze své knihy O líné babičce a z knihyO nevyřáděném dědečkovi.

Příběhy bezpráví
25.11.2015

- Jeden svět na školách / 2. st.

Zdravé děti
24.11.2015

- projekt pro 5. - 8. r.

Světový den televize
20.11.2015

- projekt. den 1. st.

Za kulturou do kina - celá škola - Píseň moře
16.11.2015

- odchod ze školy

- cena 50,- Kč

Fotografování - 1. stupeň
12.11.2015

1. stupeň /Vánoční tematika - průběžně od 8:30

Den Ekoškol - 2. stupeň
06.11.2015

6. listopadu oslavíme společně s mnoha dalšími Ekoškolami po celém světě Světový den Ekoškol.

  

HC Děčín
04.11.2015

Návštěva HC Děčín, chlapci 1.-3. roč. (8.00)

Halloween ve škole
02.11.2015

Strašidelná či veselá dýně - soutěž

Projekt 72 hodin
20.10.2015

Ukončení projektu 19. 10. 2015

Digitalizace

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.