Nahoru

Národní plán obnovy/ NPO

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT dotační finanční prostředky na digitální technologie pro školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence, současně jsou i další prostředky z dotace určeny pro pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky v rámci prevence digitální propasti.

Výše dotace pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v MŠ =  48 000 Kč

Výše dotace pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v ZŠ = 199 000 Kč

Prevence digitální propasti v ZŠ = 58 000 Kč

 

V Děčíně 01. 09. 2022                                    Mgr. Věra Floriánová, ředitelka p. o.

prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022

 

 1. Podmínky
 2. a) Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře,

s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnickém zařízení, zřizované krajem,

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „školy“).

 1. b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje.
 2. c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next

Generation EU.

 1. Kritéria
 2. a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 školu (dále jen “Nš”) se stanovuje ve výši

16 000,- Kč.

 1. b) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: M3 pro základní

školy, M8 pro střední školy a M9 pro konzervatoře:

 1. Celkový počet žáků základní školy: M3 o základní škole, oddíl III (Třídy a žáci

podle ročníků – běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků – speciální třídy)

a IIIB (Třídy a žáci podle ročníků – třídy podle zákona č. 109/2002 Sb. ve škole

při zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy). Nezapočítávají se žáci

vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.

 1. Celkový počet žáků střední školy: M8 o střední škole, oddíl III (Počet tříd podle

ročníků, počet žáků celkem). Započítávají se pouze žáci v denní formě

vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského

zákona.

iii. Celkový počet žáků konzervatoře: M9 o konzervatoři, oddíl III (Počet tříd podle

ročníků, počet žáků celkem), v 1. až 4. ročníku 6letého programu konzervatoře

a 1. až 8. ročníku 8letého programu konzervatoře. Započítávají se pouze žáci

v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41

školského zákona.

 1. c) Koeficient (dále jen “K”) školy je určen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

použitím matematického modelu zohledňující socio-ekonomické prostředí, ve kterém

škola působí.

 1. d) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 žáka (dále jen “N”) se stanovuje ve výši

50 Kč.

 1. e) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součet

součinu normativu N a počtu žáků a součinu koeficientu K a normativu Nš (N*počet

žáků + K*Nš).

 1. f) Maximální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 3 000 Kč

na žáka ve škole.

 1. g) Minimální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 5 000 Kč.
 2. h) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení,

splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak,

aby odpovídala nové organizaci školy.

SEŠIT 1/2022 strana 117

III. Účel

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních

technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci

měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

 • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
 • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka,

klávesnice, obaly apod.).

 • Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní

počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické

čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

 1. Další podmínky
 2. a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) nebo Operačního programu

Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) ani jiného dotačního programu

financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.

 1. b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních

prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované

údaje bude patřit zejména:

o Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení.

o Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních

prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých

finančních prostředků.

 1. c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci

aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna

informovat o původu těchto prostředků:

o Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků,

který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně

jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení „Financováno Evropskou unií

– Next Generation EU“.

o Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU

vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových

stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje)

a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném

pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) – vzor informace, včetně grafických

náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme.

 1. d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit

podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených

dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám

a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp.

auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné

informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších

finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky

nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce

v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní

řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady,

včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů

a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud

k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR,

je tato lhůta tříletá.

 1. e) Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

strana 118 SEŠIT 1/2022

 1. f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající

článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne

 1. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství,

mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat

(dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří:

 1. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň
 2. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše

uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento

údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu

6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).

Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna

na https://edu.cz/digitalizujeme.

 1. g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna

postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat

tak zásadu „významně nepoškozovat“.

 1. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře

zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem

zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 1. Doplňující informace a metodická podpora

Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách:

https://edu.cz/digitalizujeme.

V případě dotazů se obraťte se na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.

 

                                                            

 

Aktuality
Letní slavnost
25.06.2024
 • příprava tradiční celoškolní akce
 • propojeno do vrstevnického vyučování
 • variabilní termín dle počasí /25. nebo 26.6.
Pololetní zjišťování a vyhodnocování
01.06.2024
 • cca 14ti denní testování/ KP + TP/ zvládnutí výstupů ŠVP pro 2. pololetí
 • termíny předány žákům i ZZ
Soutěže, olympiády, ...
03.01.2024

- přichází období městských, regionálních, krajských a dalších kol 

- AŤ SE DAŘÍ

Ověřování výstupů vzd. k 1. pololetí
08.01.2024

- tradiční KP a TP od 8. 1. do 22. 1.

- termíny oznámeny na KOMENS

- DRŽÍME PĚSTI

Vánoce - tradiční projektová výuka
01.12.2018

- po celý ADVENT využijeme projektovou výuku v ČJ, AJ, NJ, PRV, VL, Z, D, VO, VZ na téma Vánoce, letos bez JARMARKU, ale s vrstevnickou výukou ve VV = "MALÍ UČÍ VELKÉ"

Říjen 2018 - připomínáme si 100 leté výročí naší republiky
08.10.2018

- vědomostní a výtvarné soutěže

- výstava v Praze

- školní rozhlasové vysílání

Výlety tříd, exkurze
12.06.2018

- od 18. 6. se "chystají" třídy za novými poznatky a zážitky na třídních výletech a naučných exkurzích

"Maturity" - IX.
06.06.2018

- 6. a 7. 6. = volná témata v  prezentacích a "ústní" / volba otázky - závěrečné zkoušky IX.

"Duhová akademie"
29.05.2018

-tradiční představení třídních kolektivů ZŠ i MŠ

- 16:30 divadlo Děčín

Testování - závěr šk. roku:
25.05.2018

od 25. 5. do 15. 6. píší žáci III. - VIII. třídy závěrečné diagnostické testy z hlavních předmětů, témata jsou v EŽK u daného předmětu a př. ŽK /sdělení nedo sešitu předmětu 

KIEZ -
11.05.2018

Setkání naši žáků VIII. a IX. v německém KIEZU se žáky z GS Vetschau  - dotační program

Termín: 14. - 18. 5. 2018

 

Letos opět Jeden svět
20.03.2018

- dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv ve světě, pořádá jej společnost Člověk v tísni - pro žáky 4. - 9. r. /20. a 22. 3. 2018

SRDCE
01.02.2018

- pohlédneme na tento pojem z různých úhlů

- celoškolní projektové vyučování

Soutěže - OLYMPIÁDY
29.01.2018

- konec ledna až duben "PŘINÁŠÍ"do škol soutěže

- ve školních, městských, okresních i vyšších držíme vybraným žákům PĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

Pololetní kontrolní práce
05.01.2018

- žáci 3. až 9. ročníku budou zhodnocovat své vědomosti v KP, a to v termínu od 12. do 23. 1. - upřesnění v blogu školy

iQLANDIA - celoškolní projekt
16.11.2017

- věda a technika pod hlavičkou Akademie věd ČR - interaktivní výuka

- listopad a prosinec 2017

ŠUM - Škola u moře
07.09.2017

- termín od 15. do 24. 9. 2017

- vyjíždí přihlášení žáci 2. - 9. r.

- org. zaj. ŘŠ

VRSTEVNICKÉ VYUČOVÁNÍ
29.06.2017

POSLEDNÍ PROJEKT LETOŠNÍHO ŠK. R. - aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků

ŠKOLNÍ VÝLETY
19.06.2017

- OD 19. DO 23. 6. VYJÍŽDĚJÍ VŠECHNY TŘÍDY ŠKOLY

Skončily závěrečné KP - III. až VIII.
14.06.2017

- po důkladné přípravě "proběhly" pololetní kontrolní práce od 3. do 8. r.

- učitelé "jdou" hodnotit

UČENÍ JINAK - IV. + V.
14.06.2017

- EXKURZE DO HISTORICKÉ PRAHY /vlastivěda

UČENÍ JINAK - IX.
09.06.2017

- EXKURZE DO TEREZÍNA /dějepis a výchova k občanství

"MATURITY" - PREZENTACE / VOLNÉ TÉMA + VOLBA OTÁZKY Z HL. PŘEDMĚTŮ
05.06.2017

- 5. + 6. 6. POSLEDNÍ KLASIFIKACE IX. - držíme pěsti

SENÁT A PARLAMENT ČR
31.05.2017

- žáci IX. exkurze s odborným výkladem

Celostátní testování - IX.
15.05.2017

- od 15. do 19. 5. budou testováni žáci IX. třídy z ČJ, AJ, P

- držíme pěsti pro štěstí

Škola v přírodě
14.05.2017

- 14. až 21. 5. vyjíždějí žáci I. + II. třídy do školy v přírodě Žihle

- přejeme pěkné počasí

Český den proti rakovině
10.05.2017

- žluté kytičky s modrou stužkou budou v Březinách i v ulicích Děčína nabízet naši "DEVÁŤÁCI"

Poslední letošní bruslení
16.03.2017

- 16. a 23. 3. poslední letošní bruslení - nezapomeňte na helmu - POVINNÁ!

Rozumíme penězům
14.02.2017

- projektový den žáků 1. stupně

- "Abychom uměli správně hospodařit"/ finanční gramotnost

 

 

Pololetní prázdniny
03.02.2017

- zasloužené

Pololetní kontrolní práce
13.01.2017

- od 13. do 24. 1. budou žáci 3. - 9. ročníku psát pololetní kontrolní práce

- informaci o termínech žáci obdrželi

- příprava probíhá v hodinách, je vhodné i domácí opakování

Projekt Vánoce
01.12.2016

- celoškolní předvánoční projektová výuka/ tradice v ČR i jiných zemích, dekorace, dovednosti přípravy jídel - raut, vánoční besídky s diskotékou

Život není sametový - projekt 2. st.
18.11.2016

- problematika lidských práv, životního prostředí, životního stylu, migrace

"My děti ze stanice ZOO"
31.10.2016

- Městské divadlo Děčín

- žáci 8. a 9. r.

- prevence proti pat. jevům

72 hodin
13.10.2016

- celorepublikové dobrovolnické akce ke zlepšení životního prostředí / chlapci z 8. a 9. r./

Dentální prevence
23.09.2016

- žáci 1. - 8. ročníku

- přednášejí studentky fakulty zubního lékařství

1. PROJEKTOVÝ DEN - 4. - 9. ročník
05.09.2016

"Ústecké podzemí" - civilní obrana

MDD - sportovní den
01.06.2016

- Den dětí oslavíme tradičně sportem, soutěžit bude celá škola na školním hřišti

Závěrečné kontrolní práce
31.05.2016

- v termínech od 6. do 16. 6. budou v hlavních předmětech psát žáci KP

Závěrečné zkoušky "DEVÁŤÁKŮ" 30. + 31. 5.
30.05.2016

30. 5. - PREZENTACE

31. 5. - ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ DLE VOLBY OTÁZKY

Památník Terezín - IX.
26.05.2016

- žáci IX. ve čtvrtek 26.5. odjíždí na návštěvu Památníku Terezín - národní kulturní památky.

Celostátní testování
23.05.2016

 - 23. - 27. 5. budou probíhat celostátní vědomostní testy pro žáky 5. a 7. ročníku

Karel IV. - celoškolní projekt
17.05.2016

- život v době středověku, odkaz "největšího" z Čechů

Nicholas Winton − Síla lidskosti
13.05.2016

"Nicholas Winton − Síla lidskosti" - 8., 9. r., kino Sněžník

Volba povolání - 8. r.
27.04.2016

- návštěva poradenského střediska na Úřadu práce v Děčíně

Jeden svět - 5. až 9. ročník /kino Sněžník
15.04.2016

- festival dokumentárních filmů o lidských právech

Velikonoční raut - 1. st.
23.03.2016

- zdravě i nezdravě ochutnáme tradiční i netradiční velikonoční pokrmy, které si sami uvaříme

Návštěva u Policie ČR - IV.
16.03.2016

- IV. třída jde zjistit jaké to je u Policie ČR

Přednáška Městské policie - pro VII., VIII., IX.
02.03.2016

 -morálka x zákon, návykové látky, hazard

Nejsme všichni stejní
01.03.2016

- projektový den 2. stupně/ etická výchova

2. PLAVECKÝ VÝCVIK - III., IV., V.
25.02.2016

25. 2. - začínáme, pozor na změnu rozvrhu / 10 lekcí - do 12. 5.

Únor 2016 - městská a okresní kola soutěží/ olympiád
05.02.2016

- účast žáků, kteří ve školních kolech obsadili "přední" místa - DRŽÍME PĚSTI

Výuka na Libverdě - 11. 2. 2016
05.02.2016

- tradiční spolupráce v laboratořích Libverdy/ 9. ročník

SAPERE - celorepubliková soutěž - "Vědět, jak žít"
02.02.2016

2. 2. 2016 - CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ POD HLAVIČKOU MŠMT - životní prostředí, zdravá výživa, pohyb, prevence nemocí, ...

ADOPCE - M. C. Baldé
15.01.2016

- příspěvek žáků a zaměstnanců na studium africké dívky

- min. 30 Kč 

Kontrolní pololetní písemné práce
11.01.2016

- v termínu od 11. do 22. 1. 2016, denně max. 1 práce

Brusleni
08.01.2016

Třída III.+IV.+V. - bruslení na zimním stadionu - společný odjezd - 30 Kč/20 Kč autobus + 10 Kč vstupné.

Tradiční vánoční jarmark
16.12.2015

- akce pro rodiče a přátele školy od 16:30 do 18 hod

- sraz žáků i učitelů v 16:10

Plavecký výcvik - 1. + 2. r.
04.12.2015

- začínáme, pozor změna rozvrhu

Učíme se na zámku - 8. 12. 2015
28.11.2015

Vánoce na zámku a výstava - žáci 5.r.

Veletrh vzdělávání 2015 - 1., 2. 12. 2015
28.11.2015

- určeno žáků 8. + 9. r. a jejich rodičům

Zkus to sám
27.11.2015

- projekt pro IX.

Autorské čtení v městské knihovně - 3. + 4. r.
27.11.2015

Paní spisovatelka Alena Kastnerová bude dětem číst ze své knihy O líné babičce a z knihyO nevyřáděném dědečkovi.

Příběhy bezpráví
25.11.2015

- Jeden svět na školách / 2. st.

Zdravé děti
24.11.2015

- projekt pro 5. - 8. r.

Světový den televize
20.11.2015

- projekt. den 1. st.

Za kulturou do kina - celá škola - Píseň moře
16.11.2015

- odchod ze školy

- cena 50,- Kč

Fotografování - 1. stupeň
12.11.2015

1. stupeň /Vánoční tematika - průběžně od 8:30

Den Ekoškol - 2. stupeň
06.11.2015

6. listopadu oslavíme společně s mnoha dalšími Ekoškolami po celém světě Světový den Ekoškol.

  

HC Děčín
04.11.2015

Návštěva HC Děčín, chlapci 1.-3. roč. (8.00)

Halloween ve škole
02.11.2015

Strašidelná či veselá dýně - soutěž

Projekt 72 hodin
20.10.2015

Ukončení projektu 19. 10. 2015

Digitalizace

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.